Westerhoven, 23 oktober 2017

 

Beste buurtgenoten,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering, deze zal worden gehouden op

vrijdagavond 24 november 2017 bij Truus Bruns aan de Hoeverstraat 28.

 

De vergadering begint om 20.30 uur, de volgende punten staan op de agenda:

1.   Opening door de voorzitter.

2.   Notulen vorige jaarvergadering (notulen staan op website Loveren).

3.   Jaarverslag secretaris.

4.   Jaarverslag penningmeester.

5.   Verslag kascontrole-commissie (José Hoeks en Ria van Och).

6.   Verkiezing kascontrole-commissie (José Hoeks aftredend).

7.   Bestuursverkiezing, waarbij Ineke Slenders en Hans van Kasteren (beide

      herkiesbaar) volgens rooster aftredend zijn.

8.   Evaluatie jaarprogramma 2017.

9.   Ideeën jaarprogramma 2018.

10. Ideeën carnavalsoptocht 2018.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

Komt allen!!! Tot ziens op 24 november a.s.                    Jullie bestuur.

 

 

N.B.

1. Contributie:

    Een dezer dagen wordt de contributie opgehaald, deze is als volgt vastgesteld:

    € 15,-- per gezin

    € 7,50 voor alleenstaande

    € 7,50 voor 70+ (geboren voor 01-01-1947)

    Ere-leden gratis

 

2. Nieuwjaarsreceptie:

    Zondag 7 januari 2018, vanaf 18.30 uur bij Het Wapen van Westerhoven.

    Voorafgaand is het Westerhovens Winterfeest 2018 vanaf 14.00 uur op het

    kerkplein.

 

 

 

 

                                                                                                                   

Buurtvereniging Loveren

 

Concept Notulen Jaarvergadering dd 18-11-2016

behoeven nog de goedkeuring van de Jaarvergadering 2017.

 

Aanwezig: 32 personen en 8 bestuursleden

 

-De jaarvergadering wordt geopend door de voorzitter Piet Adriaans, hij heet iedereen van harte welkom. Gelukkig meer buurtgenoten dan vorig jaar, dat is fijn en hopelijk hebben we een vruchtbare vergadering. Helaas een afmelding ontvangen van Henry van Beek en van Jose Hoeks, die in het ziekenhuis ligt, vanaf deze plek beterschap gewenst. Er is weer veel gebeurd dit jaar, mooie en  minder mooie dagen en zo hebben wij helaas dit jaar afscheid moeten nemen van Anny Theuws-Nieuwkamp en Jan Bartholomeus. Jan heeft vele jaren in het bestuur gezeten, hij was ook medeoprichter van de wagenbouwgroep en heeft veel voor de vereniging gedaan.

De voorzitter vraagt een minuut stilte zodat ieder voor zich even kan denken aan deze 2 mensen.  Hierna bedankt de voorzitter iedereen die het afgelopen jaar iets voor de buurtvereniging heeft gedaan zoals: Riek en Marco voor de Zwarte Pieten in december, alle mensen die geholpen hebben bij het Winterfeest in de oliebollen kraam en bij de enveloppen, tijdens de Nieuwjaarsreceptie, Riek en Maria voor het ziekenbezoek, Wilma voor het bijhouden van de Loveren site, het feestcomité voor de fietstocht en midgetgolf en de gezellige avond bij André van Mierlo in de schuur en Truus voor de gastvrijheid tijdens de vergadering. Het bloemetje is reeds overhandigd.  

–De notulen van de Jaarvergadering 27 november 2015 staan ook op de site, maar worden op verzoek van de vergadering toch voorgelezen door Piet, hierop zijn geen op – of aanmerkingen en worden dus goedgekeurd.

-Het jaarverslag 2015-2016 wordt voorgelezen door Lisette, hierop zijn geen op - of aanmerkingen.

-Het financiële jaarverslag wordt door Hans voorgelezen en toegelicht. De totale uitgaven zijn eur 2962,25, de totale inkomsten zijn eur 2215,10, dus dit jaar is er een negatief saldo van eur 747,15 en  in totaal is er een bedrag van eur 4559,47 in kas. Vanuit de vergadering komt de opmerking dat er teveel geld in kas zit, het is opgebracht door alle mensen van de buurt, dus mag ook gebruikt worden. Een reservepotje aanhouden is prima, maar zoveel hoeft niet. Piet geeft aan dat volgend jaar het 60 jarig bestaan van de buurtvereniging wordt gevierd, dus dat gaat wel wat geld kosten.

Verder zijn er geen vragen. 

-Kascontrole: Hugo Beunders heeft samen met Inge, omdat Jose Hoeks in het ziekenhuis ligt, de  boeken gecontroleerd, alle rekening gecheckt, div. steekproeven gehouden, alles zag er prima uit en alles klopt. Volgens Hugo was de uitgave voor de bowlingavond een behoorlijk deel van het negatief saldo van dit jaar, maar heel gezellig geweest, dus het geld wel waard.  

-Verkiezing kascontrole commissie: Aangezien Hugo Beunders reeds 2 jaar zitting heeft in de kascontrolecommissie, moet hij nu aftreden en wordt zijn plaats ingenomen door Ria van Och. 

-Bestuursverkiezing: Patrick Adriaans en Frans Sanders zijn aftredend en herkiesbaar.

Aangezien er verder geen kandidaten zijn, stellen zij zich weer voor 3 jaar beschikbaar voor het bestuur, met als dank een applaus van de vergadering.   

-Evaluatie Jaarprogramma 2016: Piet geeft aan, dat met het voorlezen van het Jaarverslag door Lisette reeds een korte evaluatie is gegeven van alle activiteiten zoals Zwarte Pieten, het Winterfeest, de nieuwjaarsreceptie, bierproeverij, Pasen, de bowlingavond en het Loverens Midzomerfeest. Alles is ook goed verlopen en er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering.

-Jaarprogramma 2017: In februari 2017 bestaat de buurtvereniging 60 jaar, dus dat gaat gevierd worden. Piet vraagt of iemand een goed idee heeft. Er komen wat suggesties zoals een straat brunch, een busreis, een bonte avond met optredens, een artiest of dj. Als datum wordt het weekend van 17 en 18 juni genoemd. Mogelijke locatie bij Truus Bruns, Smolders of op straat/appelwei.

Dit moet dus uitgewerkt worden door het bestuur samen met een feestcomité, hiervoor geven zich op Riek Heijmans en Martin Smolders, graag nog 2 personen erbij.  

 

       

-Reeds op de kalender staat het Westerhovens Winterfeest op 8 januari 2017 met nadien de Nieuwjaarsreceptie van de buurt bij café 't Centrum.  

-Carnaval febr. 2017: weinig animo voor, dus voorlopig geen deelname namens de buurt. 

-Buurtpreventie: Piet geeft aan dat hij naar diverse info avonden is geweest over buurtpreventie en dat de vereniging is gevraagd om mee te denken en evt. mensen te leveren. Hij geeft een korte toelichting wat de werkzaamheden inhouden en dat er in Westerhoven reeds 5 straten/buurten zijn die meedoen. Als Loveren kunnen wij aansluiten bij de buurt de Hoef, die reeds een buurtcoördinator hebben, zodat wij nog 2 straatcoördinators of straatcontactpersonen moeten hebben. Hiervoor geven zich op Henk Heijmans en Peter Cleven. We gaan de buurt aanmelden bij de gemeente Bergeijk en dan wordt de procedure in werking gezet.

-Rondvraag: Marieke Smolders vraagt of bekend is bij het bestuur wie van de buurtgenoten een pc heeft en dus toegang tot internet. Niet iedereen waarschijnlijk, vooral de wat oudere mensen niet.

Via een email-lijst een standaard mail versturen is makkelijk en snel, en diegene zonder pc een briefje rondbrengen.    

-Sluiting: de voorzitter heeft nog een stapel oude foto's, als je een foto wilt, dan graag meenemen. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen en wenst iedereen nog een fijne avond en wel thuis.

 

 

Westerhoven, november 2016,

        

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                            

                                                                                                      

 

Op de pagina van bestuur kunt u lezen hoe het geregeld is bij een overlijden binnen onze buurt

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

                                    

Als bij u bekend is of er een zieke, geboorte, sterfgeval en/of andere bijzonderheid is, wilt u dit dan even doorgeven aan één van onderstaande personen zodat wij als buurtvereniging een attentie kunnen regelen/aanbieden.

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                               

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

E.mail: info@loveren.nl (gelieve uw eigen e-mail adres doorgeven)

Contactpersonen:

Riek Heijmans, Loveren 16, 5563AD, tel 040-2045738

Inge Peeters, Hoeverstraat 6a, 5563AJ, e-mail inge-peeters@hotmail.nl, tel 06 24593948

Hans van Kasteren, Hoeverstraat 30, 5563AJ, e-mail info@loveren.nl, 040-2045056

 

                   

 

 

                                                                                        

 

 

Wilt u informatie of heeft u een andere vraag mail ons: info@loveren.nl       

Heeft u suggestie's of aanvulling voor de website : webmaster@loveren.nl