Buurtvereniging Loveren

 

Concept Notulen Jaarvergadering dd 24-11-2017

behoeven nog de goedkeuring van de Jaarvergadering 2018.

 

Aanwezig: 20 personen en 7 bestuursleden

Afmelding ontvangen van: Martien en Marieke Smolders,Andre van Mierlo, Annie Hurkmans, Angelique van Kasteren, Anke Kwinten, Jan Adriaans, Riek en Henk Heijmans en Inge Peeters (bestuurslid).

 

--De jaarvergadering wordt geopend door de voorzitter Piet Adriaans, hij heet iedereen van harte welkom. Helaas minder buurtgenoten dan vorig jaar, waarschijnlijk zijn een aantal mensen naar de uitvoering van de harmonie. Jammer, maar dat kan en hopelijk hebben we toch een goede vergadering met elkaar. Er is alweer een jaar voorbij, wat gaat het allemaal snel. Ook dit jaar weer mooie en minder mooie gebeurtenissen, helaas dit jaar afscheid moeten nemen van Angela van de Ven, helaas op een veel te jonge leeftijd, maar daar wordt niet naar gekeken. Graag een minuut stilte. 

Hierna bedankt de voorzitter iedereen die het afgelopen jaar iets voor de buurtvereniging heeft gedaan zoals: het feestcomité die het 60 jarig jubileumweekend heeft georganiseerd. We hebben een geweldig feest gehad, speciaal woord van dank aan Peter Cleven voor de koffie en de vlaai en Martien en Marieke Smolders voor de locatie. Dank aan Riek en Mark voor de Zwarte Pieten in december en het paaseieren zoeken voor de kinderen, alle mensen die geholpen hebben bij het Winterfeest in de kraam en bij de enveloppen, tijdens de Nieuwjaarsreceptie, Riek en Maria voor het ziekenbezoek, Wilma voor het bijhouden van de Loveren site en Truus voor de gastvrijheid tijdens de vergadering. De bloemen worden overhandigd door Piet. Dan heeft Piet nog een bloemetje voor de nieuwkomers in de buurt nl. Fre Loomans en vriendin Linda en Luuk en Mien Smolders, maar helaas zijn zij niet aanwezig en zal het bloemetje thuis bezorgd worden.    

–De notulen van de Jaarvergadering 18 november 2016 staan ook op de site, maar worden voorgelezen door Lisette, hierop zijn geen op – of aanmerkingen en worden dus goedgekeurd.

--Het jaarverslag 2016-2017 wordt voorgelezen door Lisette, met de toevoeging van het bestuursuitje d.d. 21 oktober wordt het verslag goedgekeurd.

--Het financiële jaarverslag wordt door Hans voorgelezen en toegelicht. De totale uitgaven zijn euro 3743,56 - de totale inkomsten zijn euro 3708,25 – dus dit jaar is er een negatief saldo van euro 35,31 en in totaal is er een bedrag van euro 4524,16 in kas. Hans heeft vanavond op de vergadering nog euro 20,00 van iemand ontvangen, dus het negatieve saldo is nog iets kleiner dan gemeld. We hadden dit jaar verwacht meer geld uit te geven i.v.m. het 60 jarig jubileum, maar van diverse bedrijven en personen sponsorgeld ontvangen, de enveloppen actie liep als een trein en de verkoop van de consumptiebonnen ging prima, dus toch weer minder geld uitgegeven als wij gedacht hadden op voorhand. Er worden een aantal ideeën aangedragen door de vergadering zoals een busreis dus er is werk aan de winkel voor het bestuur.  

Hans heeft een aantal afmeldingen van leden ontvangen nl. van Zus van der Heijden, Bart Smolders en Henrie Jansen. 

--Kascontrole: Jose Hoeks heeft samen met Ria van Och de boeken gecontroleerd, alle rekeningen gecheckt, alles nagekeken, alles zag er prima uit, maar alleen veel saldo over. Dus daar kan meer mee gedaan worden. Het kasverslag wordt goedgekeurd, applaus voor de penningmeester.  

--Verkiezing kascontrole commissie: Jose Hoeks is eigenlijk aftredend als kascontrolecommissie, maar blijft met goedkeuring van de vergadering nog een jaar aan, samen met Ria van Och.  

--Bestuursverkiezing: Ineke Slenders en Hans van Kasteren zijn aftredend en herkiesbaar.

Aangezien er geen andere kandidaten zijn, stellen zij zich weer voor 3 jaar beschikbaar voor het bestuur.    

--Evaluatie Jaarprogramma 2017: Piet geeft aan, dat met het voorlezen van het Jaarverslag door Lisette reeds een korte evaluatie is gegeven van alle activiteiten zoals Zwarte Pieten, het Winterfeest, de nieuwjaarsreceptie, paaseieren zoeken en de viering van het 60 jarig jubileum. Alles is ook goed verlopen, maar het kan natuurlijk altijd anders en beter en er zijn een paar veranderingen op komst nl.: Mark geeft aan dat de dames Heijmans, na 25 jaar Zwarte Piet gespeeld te hebben, nu willen gaan stoppen. Dat is spijtig voor de buurt maar na 25 jaar wel te begrijpen. Zorgen voor een leuk bedankje, dat hebben zij wel verdiend. De vergadering vindt het wel belangrijk om door te gaan met de Zwarte Pieten, voor de kinderen en de ouderen in de buurt (boven 75 jaar) is het een leuke activiteit. Maar 5 december is een hele drukke dag voor de Pieten, misschien een idee om voor de ouderen iets anders te regelen, bijv. een gezellige middag. Er wordt gemeld, dat Lisa Lepelaars wel interesse heeft om te gaan Zwarte Pieten, Mark zal contact opnemen met haar. 

Opmerkingen inz. het Winterfeest van afgelopen jaar, teveel eettentjes, er moet meer muziek zijn en zorgen voor een toiletwagen, proberen de mensen eerder naar het plein te krijgen.

Het 60 jarig jubileum: was een geweldig feest, super georganiseerd met de complimenten van de vergadering.

--Ideeën Jaarprogramma 2018:   

--Reeds op de kalender staat het Westerhovens Winterfeest op 7 januari 2018 met nadien de Nieuwjaarsreceptie van de buurt bij Het Wapen van Westerhoven. 

--Carnaval febr. 2018: wordt geschrapt van de agenda. 

--Het Midzomerfeest in juni 2018, het feestcomité staat onder leiding van Ton Compen.

Andere ideeën uit de vergadering zijn: handboogschieten, beugelen bij de Dommelstroom, boerengolf bij de Dommelvallei en natuurlijk een fietstocht. De Westerhovense kwis staat ook al gepland voor 15 september 2018.

--Punt 10 Carnavalsoptocht komt niet meer op de agenda, hiervoor in de plaats komt het punt  buurtpreventie. Piet geeft het woord aan Peter Cleven, hij is samen met Henk Heijmans straatcoördinator in onze buurt. Peter geeft aan, dat er 1 of 2 maal per jaar samen met de politie een ronde door de buurt wordt gelopen en dat men dan controleert op bijv. auto’s of deze goed gesloten zijn, spullen zichtbaar in de auto’s enz. Of men controleert de omgeving van de huizen, of de poorten gesloten zijn, of er soms ramen openstaan, of er kliko’s staan waar men kan opklimmen enz. In december is er nog een bijeenkomst met alle straatcoördinators die aangestuurd worden door Sophie Blum. Nog een opmerking van Peter, gebruik de buurt-app voor de juiste meldingen. 

--Rondvraag: er wordt een vraag gesteld over de contributie, hierover geeft Hans uitleg.     

--Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen en wenst iedereen nog een fijne avond en wel thuis.

Westerhoven, december 2017

   

 Westerhoven, 17 oktober 2018  

Beste buurtgenoten,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering, deze zal worden gehouden op

vrijdagavond 23 november 2018 bij Truus Bruns aan de Hoeverstraat 28.

De vergadering begint om 20.30 uur, de volgende punten staan op de agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen vorige jaarvergadering (notulen staan op website Loveren).

3. Jaarverslag secretaris.

4. Jaarverslag penningmeester.

5. Verslag kascontrole-commissie (José Hoeks en Ria van Och).

6. Verkiezing kascontrole-commissie (José Hoeks aftredend).

7. Bestuursverkiezing, waarbij Marc Buelens (reeds gestopt, niet herkiesbaar) en

Lisette van de Ven (herkiesbaar) volgens rooster aftredend zijn.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich opgeven bij het bestuur tot aanvang van

de vergadering.

8. Evaluatie jaarprogramma 2018.

9. Ideeën jaarprogramma 2019.

10. Ideeën carnavalsoptocht 2019.

11. Rondvraag.

12. Sluiting

 

Komt allen!!! Tot ziens op 23 november a.s.                         Jullie bestuur.

 

N.B.

1. Contributie:

Een dezer dagen wordt de contributie opgehaald, deze is als volgt vastgesteld:

€ 15,-- per gezin

€ 7,50 voor alleenstaande

€ 7,50 voor 70+ (geboren voor 01-01-1948)

Ere-leden gratis

 

2. Buurtvereniging Loveren groepsapp:

Stuur een app naar 06-20176184 en meld je aan. Zo blijf je op de hoogte van

alle informatie betreffende de buurtvereniging

 

3. Nieuwjaarsreceptie:

Zondag 6 januari 2019, vanaf 18.30 uur bij Het Wapen van Westerhoven.

Voorafgaand is het Westerhovens Winterfeest 2019 vanaf 14.00 uur op het

kerkplein.

 

 

 

 

 

3-12-2017, Westerhoven

 

Beste buurtgenoten,

 

Vanuit een aantal zeer verontruste bewoners van de Provincialeweg m.b.t. ontwikkelingen van de 0-Plusmaatregelen Heyerstraat/Provincialeweg/Loveren, is op 27-11 een kerngroep bij elkaar geweest om onze zorgen uit te spreken over de snelheid en roekeloosheid waarmee een aantal bestuurders de weg gebruiken.

Na een zinvolle discussie is er een lijst van speerpunten opgesteld waarin veiligheid en wooncomfort van omwonenden en alle weggebruikers centraal staat.

 

!!   Vanaf 2014 zijn er tijdens presentaties door afgevaardigden van de Gemeente Bergeijk en de betrokken uitvoerende partijen voorstellen gedaan vanuit de Klankbordgroep, waar wel naar geluisterd werd maar niets mee is gedaan !!

 

Naast het benoemen van de problemen is er nu een actielijst opgesteld en gaan we een aantal stappen ondernemen, o.a.:

-          Enkele bewoners zullen Fractievergaderingen bijwonen en daarbij de fracties op de hoogte brengen van onze grieven en de mogelijke oplossingen daarvoor, zodat de partijen deze in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen.

-          We zijn in overleg met Veilig Verkeer Nederland en willen zelf een aantal maatregelen nemen.

-          Eventueel de pers betrekken en protestacties voeren.

 

Buurtgenoten die op de hoogte willen blijven van de acties kunnen via de contactpersonen de ontwikkelingen volgen.

 

Bob en Joan Bruns- bob@bobbruns.nl

Sophie Blummel- sophieblu@live.nl

Martien v Beek- m.beek5@chello.nl

Ruud Schrijvers- ruud.schrijvers@luxlight.nl

Henk Heijmans- henkenriek@chello.nl

Jan vd Akker- jhavdakker@hotmail.com

Chris Manders- c.manders@kpnplanet.nl

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                            

                                                                                                      

 

Op de pagina van bestuur kunt u lezen hoe het geregeld is bij een overlijden binnen onze buurt

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

                                    

Als bij u bekend is of er een zieke, geboorte, sterfgeval en/of andere bijzonderheid is, wilt u dit dan even doorgeven aan één van onderstaande personen zodat wij als buurtvereniging een attentie kunnen regelen/aanbieden.

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                               

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

E.mail: info@loveren.nl (gelieve uw eigen e-mail adres doorgeven)

Contactpersonen:

Riek Heijmans, Loveren 16, 5563AD, tel 040-2045738

Inge Peeters, Hoeverstraat 6a, 5563AJ, e-mail inge-peeters@hotmail.nl, tel 06 24593948

Hans van Kasteren, Hoeverstraat 30, 5563AJ, e-mail info@loveren.nl, 040-2045056

 

                   

 

 

                                                                                        

 

 

Wilt u informatie of heeft u een andere vraag mail ons: info@loveren.nl       

Heeft u suggestie's of aanvulling voor de website : webmaster@loveren.nl